REFERENDUM (sa posebnim osvrtom na Švajcarsku i Hrvatsku)

  • Oliver Nikolić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: referendum, neposredna demokratija, Švajcarska, Hrvatska

Apstrakt

U prvom delu članka,autor daje teorijski pregled institucije referenduma, dok u drugom delu, se daje prikaz referenduma u Švajcarskoj, kao države sa dugom tradicijom neposredne demokratije i Hrvatskoj, kao državi koje tek odnedavno usvaja koncepciju referenduma, kao sredstva odlučivanja građana. Referendum je takav oblik neposredne demokratije, koji najdirektnije i u najvećoj meri, građanima, omogućava ućešće u donošenju za njih važnih odluka. Ako imamo u vidu veliku raznovsnost oblika i načina primene referenduma, nije iznenađujuće što danas postoje razne vrste referenduma, kao što su: ustavotvorni i zakonodavni referendum, obavezni i fakultativni referendum, prethodni i naknadni referendum, obavezujući i savetodavni referendum, itd.Švajcarska je verovatno najbolji primer zemlje u kojoj se sprovode referendumi, jer su mogući kako u ustavnoj, tako i u zakonodavnoj materiji, kako na federalnom nivou, tako i na kantonalnom, pa čak i opštinskom nivou, neki od njih su obaveznog karaktera, a neki fakultativni, a sama inicijativa za njegovo održavanje može doći, kako od građana, tako i od kantona.U Republici Hrvatskoj postoji ustavotvorni i zakonodavni referendum, koji je uvek obavezujući (nije predviđen savetodavni referendum, sem na lokalnom nivou), i skoro uvek fakultativni, sem u jednom slučaju kada je obaveznog karaktera. Pored referenduma koji se održava na nivou Republike, postoji onaj na lokalnom nivou, gde građani mogu da neposredno učetvuju u upravljanju lokalnim poslovima.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad