PROFESIONALNA TAJNA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I RAZLOZI ZA NJENO OTKRIVANJE

  • Vesna Klajn Tatić, PhD Naučni savetnik, Instituta društvenih nauka u Beogradu
Ključne reči: profesionalna tajna, otkrivanje tajne, privatnost i poverljivopst informacija, pristanak pacijenta, krajnja nužda, javni interes.

Apstrakt

Pretežan cilj ovog članka je da razmotri razloge za otkrivanje profesionalne tajne zdravstvenih radnika, pre svega, lekara, i da odmeri da li se ova otkrivanja svode na ozbiljno profesionalno nesaveno ponašanje; koji su izuzeci od dužnosti čuvanja profesionalne tajne i jesu li oni opravdani, i to kako sa stanovišta naše i strane pravne teorije, tako i sa gledišta našeg i stranog zakonodavstva, Direktive 95/24 EC o zaštiti ličnih podataka, Direktive R/97/5 o zaštiti medicinskih informacija, sudske prakse i staleških pravila medicinske profesije.

Pošto se, najpre, izlože opšta pravna pitanja profesionalne tajne zdravstvenih radnika i prateća pravna regulativa, u daljem izlaganju opširno se razmatraju razlozi za njeno otkrivanje, sa posebnim ukazivanjem na odluke britanskih sudova.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad