ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДЕ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КОЈЕ СУ ПОСЛЕДИЦА АКТИВНОСТИ МИСИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

  • Vesna Ćorić, PhD Институт за упоредно право Београд
Ključne reči: Европска конвенција о људским правима, Европски суд за људска права, мисије Европске уније, заједничка спољна и безбедносна политика.

Apstrakt

Проблем одговорности међународних организација за повреде извршене у склопу њихових мисија свакако представља једно од веома сложених питања у правној теорији и пракси. У границама овог рада, анализа ће се ограничити на проучавање једног аспекта овог проблема који се односи на питање одговорности ЕУ за повреде ЕКЉП које су последица активности мисија ЕУ. У том контексту, размотирће се новине које предвиђа нацрт споразума о приступању ЕУ ЕКЉП, као и критички оценити да ли ограничења присутна у судском систему установљеном ЕКЉП стоје на путу успешног остваривања предложених решења.

Objavljeno
2014-09-30
Kako citirati
Ćorić, V. (2014) ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДЕ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КОЈЕ СУ ПОСЛЕДИЦА АКТИВНОСТИ МИСИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, Strani pravni život, 58(3), стр. 207-223. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/225 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad