PRAVO STRANACA DA STIČU STVARNA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA – UPOREDNI PREGLED REGULATORNOG OKVIRA U OSAM EVROPSKIH DRŽAVA

Ključne reči: nepokretnosti, pravo svojine, stranac, državljanstvo, državna pripadnost

Apstrakt

Pravni položaj stranaca, naročito njihovo pravo da stiču parvo svojine i druga stvarna prava na nepokretnostima, oduvek je predstavljao pokušaj postizanja ravnoteže između zatvorenosti i potrebe zaštite domaćih državljana, sa jedne strane, i uklanjanja prepreka za slobodno kretanje fizičkih i pravnih lica i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, sa druge strane.

Iako su države članice Evropske unije međusobno liberalizovale tržišta nepokretnosti, ograničenja za državljane trećih zemalja i dalje postoje, ali je uočljiva tendencija smanjenja broja i vrste ovih ograničenja.

U radu se daje pregled regulatornih rešenja koja su na snazi u osam država članica Evropske unije kao putokaz i primer dobre prakse za države u tranziciji.

Objavljeno
2015-08-31
Sekcija
Pregledni naučni rad