ПРАВНО - ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

  • Gordana Gasmi, PhD Виши научни сарадник, Институт за упоредно право Београд, чланица Савета Владе Р. Србије за равноправност полова, чланица Српске Краљевске Академије Иновационих наука, СКАИН, ванредни професор, Факултет за медије и комуникације Београд, експерт Савета Европе
Ključne reči: Институције, Европска унија, перспективе, демократски дефицит

Apstrakt

Рад се фокусира на институционалне перспективе Европске уније (ЕУ) кроз анализу релевантних делова конститутивног Лисабонског Уговора о реформи ЕУ (2009). Посебан акценат је стављен на специфичност статуса ЕУ у међународном праву, имајући у виду да је ЕУ добила правни субјективитет тек недавно, ступањем на снагу Лисабонског споразума. То подразумева способност Уније да закључује међународне споразуме у име целине ентитета Уније и да постигне статус чланства у међународним организацијама. Осим тога, јасна подела компетенција између држава чланица и европских институција је у великој мери постигнута, заједно са навођењем заједничких надлежности. Циљ је да се обезбеди ефикасно и несметано функционисање ЕУ. Међутим, крајњи циљ институционалних побољшања је да омогуће ефикасно проширење Уније. У закључку, ауторка процењује да процес институционалних реформи ЕУ није завршен, већ ће зависити од постизања политичког јединства путем процеса сталних преговора држава чланица у оквиру Уније.

Актуелна монетарна криза која потреса Унију у последњих неколико година указује да су неопходни даљи правци реформе права ЕУ, тј. њених конститутивних уговора, али и реформе у смеру трансформације ЕУ као важног политичког фактора, а не само економског гиганта. У мери у којој ЕУ буде успела да помири ове супротности и сопствени јаз између економских успеха и атрактивности за земље нечланице, с једне стране и политичке минорности и одсуства кохерентности у ЕУ, с друге, зависиће даљи економски просперитет и будућа правна доградња Уније.

Objavljeno
2015-08-31
Sekcija
Originalni naučni rad