PROBLEM ZAPOŠLjAVANјA LICA SA INVALIDITETOM

  • Jovana Rajić, PhD student
    e-mail: rajic@live.com
    Student druge godine doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: lice sa invaliditetom, zapošlјavanje lica sa nvaliditetom, opšte i posebno zapošlјavanje, aktivne mere zapošlјavanja, prilagođavanje mesto rada licu sa invaliditetom

Apstrakt

Problem zapošlјavanja lica sa invaliditetom usko je povezan sa diskriminacijom ove kategorije lica. Zbog smanjenja ili gubitka radne sposobnosti, ova lica se ne nalaze u ravnopravnom položaju sa ostalim licima koja zaposlenje traže i često budu diskriminisana zbog svog invaliditeta. Nјihovo zdravstveno stanje ih svrstava u posebnu kategoriju zaposlenih kojima se pruža dodatna zaštita u vidu posebnih mera aktivne politike zapošlјavanja, zapošlјavanja pod opštim i posebnim uslovima, prilagođavanja mesta rada kao i obaveze poslodavca da licu sa invaliditetom omogući obavlјanje poslova koje je obavlјao pre nastanka invalidnosti ili da istom licu omogući prekvalifkaciju ili dokvalifkaciju. Kako bi se povećao broj zaposlenih lica sa invaliditetom uveden je kvotni system zapošlјavanja.

Objavljeno
2016-09-30
Kako citirati
Sekcija
Pregledni naučni rad