65 godina

Časopis „Strani pravni život“ je naučni časopis iz oblasti pravnih nauka koji od 1956. godine objavljuje Institut za uporedno pravo. „Strani pravni život“ je jedan od najstarijih časopisa u oblasti prava u našoj zemlji. Koncipiran u početku kao bilten bibliografsko-referentskog karaktera, sa ciljem da našu pravnu javnost upozna sa savremenim pojavama u svetskoj pravnoj teoriji, zakonodavstvu i praksi, sadržaj prvih brojeva Stranog pravnog života iscrpljivao se u prikazima najinteresantnijih teorijskih članaka, podataka o stranom zakonodavstvu i stranoj sudskoj praksi koji su bili objavljivani u stranim pravnim časopisima i drugoj sličnoj periodici, kao i u bibliografskim podacima o drugim važnijim člancima objavljenim u stranoj pravnoj periodici koji nisu bili prikazani. Tako je, tokom izlaženja ovog časopisa, najpre dvomesečno, a zatim tromesečno, objavljeno preko 7.000 prikaza članaka i znatan broj prikaza stranih zakonskih tekstova i podataka o stranoj sudskoj praksi (redovnih, upravnih, radnih i ustavnih sudova). U tom cilju obrađivani su, redovno ili povremeno, svi važniji pravni časopisi iz čitavog sveta, njih preko 700, na petnaestak svetskih jezika, a prikazani su članci i drugi napisi objavljeni u preko 250 stranih pravnih časopisa.

Počev od 34. broja (1962. godina), »Strani pravni život« je u pravom smislu reći postao časopis, jer je od tog broja otpočeto sa objavljivanjem, pored bibliografije referentskog karaktera, i članaka iz oblasti, stranog i uporednog prava, prevoda stranih zakona (sa prigodnim komentarom ili bez komentara) i povremeno članaka od posebno aktuelnog značaja za našu pravnu stvarnost. Od kada se promenio karakter »Stranog pravnog života« pa do danas u ovom časopisu objavljeno je preko 1200 originalnih, preglednih i stručnih članaka, prevoda zakonskih tekstova, međunarodnih konvencija, nacrta zakona i konvencija.

Časopis je u početku izlazio kao Serija D Instituta za uporedno pravo. Od 1956. godine ukupno je objavljeno 137 brojeva u okviru ove serije. Od 1989. godine časopis se izdaje bez pripadajuće oznake serije tako da se numerišu brojevi u okviru svakog godišta.

Korica prvog broja časopisa Strani pravni život