Đurić, V. SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA NACIONALNIH MANЈINA U RADU ORGANA UPRAVE. Strani Pravni život, том 63, изд. 3, Oct. 2019, стр. 49-68, doi:10.5937/spz63-23516.