Čolović, V. KLAUZULA ODSTUPANJA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 63, изд. 3, Oct. 2019, стр. 17-31, doi:10.5937/spz63-23504.