Radonjić, A. BIHEVIORALNI PRISTUP NEPOŠTENIM UGOVORNIM KALUZULAMA U POTROŠAČKOM PRAVU EU. Strani Pravni život, том 62, изд. 4, Mar. 2019, стр. 7-24, doi:10.5937/spz0-19828.