Rajić Ćalić, J. ODREĐENE FORME RADNOG VREMENA U SRBIJI U SVETLU EVROPSKE DIREKTIVE 2003/88 I UPOREDNOG PRAVA. Strani Pravni život, том 62, изд. 3, Oct. 2018, стр. 181-96, doi:10.5937/spz1803181R.