Milovanović, D. PRISTRASNOSTI KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJA U POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU. Strani Pravni život, том 61, изд. 1, Jan. 2017, стр. 183-92, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/25.