[1]
J. Rajić Ćalić, ODREĐENE FORME RADNOG VREMENA U SRBIJI U SVETLU EVROPSKE DIREKTIVE 2003/88 I UPOREDNOG PRAVA, SPZ, том 62, изд. 3, стр. 181-196, Окт. 2018.