[1]
O. Tešović, ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U PRAVIMA NORDIJSKIH DRŽAVA, SPZ, том 62, изд. 2, стр. 185-202, Јули 2018.