Matijević, M. (2021) „ADEKVATNA ZASTUPLJENOST PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM SEKTORU: PRIRODA, SADRŽINA I OBIM OBAVEZA U KOMENTARIMA SAVETODAVNOG KOMITETA ZA OKVIRNU KONVENCIJ“U, Strani pravni život, 64(4), стр. 55-68. doi: 10.5937/spz64-29799.