Đurić, V. (2019) SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA NACIONALNIH MANЈINA U RADU ORGANA UPRAVE, Strani pravni život, 63(3), стр. 49-68. doi: 10.5937/spz63-23516.