Knežević Bojović, A. и Purić, O. (2019) OBUKA SUDIJA I PRAVO EU: POGLED NA UPOREDNOPRAVNU I PRAKSU SRBIJE, Strani pravni život, 62(4), стр. 73-93. doi: 10.5937/spz0-20572.