Ćorić, V. и Knežević Bojović, A. (2019) INDIREKTNI PRISTUP ODGOVORNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA U SVETLU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, Strani pravni život, 62(4), стр. 25-37. doi: 10.5937/spz0-20339.