Radonjić, A. (2019) BIHEVIORALNI PRISTUP NEPOŠTENIM UGOVORNIM KALUZULAMA U POTROŠAČKOM PRAVU EU, Strani pravni život, 62(4), стр. 7-24. doi: 10.5937/spz0-19828.