Rajić Ćalić, J. (2018) ODREĐENE FORME RADNOG VREMENA U SRBIJI U SVETLU EVROPSKE DIREKTIVE 2003/88 I UPOREDNOG PRAVA, Strani pravni život, 62(3), стр. 181-196. doi: 10.5937/spz1803181R.