Milovanović, D. (2017) PRISTRASNOSTI KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJA U POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU, Strani pravni život, 61(1), стр. 183-192. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/25 (приступљено: 23 Март2023).