Ćorić, V. (2014) ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДЕ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КОЈЕ СУ ПОСЛЕДИЦА АКТИВНОСТИ МИСИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, Strani pravni život, 58(3), стр. 207-223. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/225 (приступљено: 30Септембар2020).