Đurić, Vladimir. 2019. SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA NACIONALNIH MANЈINA U RADU ORGANA UPRAVE. Strani Pravni život 63 (3), 49-68. https://doi.org/10.5937/spz63-23516.