Rajić Ćalić, Jovana. 2018. ODREĐENE FORME RADNOG VREMENA U SRBIJI U SVETLU EVROPSKE DIREKTIVE 2003/88 I UPOREDNOG PRAVA. Strani Pravni život 62 (3), 181-96. https://doi.org/10.5937/spz1803181R.