Milovanović, Dejan. 2017. PRISTRASNOSTI KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJA U POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU. Strani Pravni život 61 (1), 183-92. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/25.