Rajić Ćalić, J. (2018). ODREĐENE FORME RADNOG VREMENA U SRBIJI U SVETLU EVROPSKE DIREKTIVE 2003/88 I UPOREDNOG PRAVA. Strani Pravni život, 62(3), 181-196. https://doi.org/10.5937/spz1803181R