Milovanović, D. (2017). PRISTRASNOSTI KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJA U POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU. Strani Pravni život, 61(1), 183-192. преузето од http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/25