GRANICE PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U SEKTORU BEZBEDNOSTI – PRIMER CRNE GORE

  • Aleksandra Rabrenović, PhD Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
  • Rajko Radević, M.Sc. Doktorand na programu međunarodne bezbednosti na Univerzitetu u Ljubljani; Koordinator i ekspert norveškog projekta Jačanje integriteta u sektoru bezbednosti i odbrane u Crnoj Gori
Ključne reči: slobodan pristup informacijama, zaštita nacionalne bezbednosti, Tšvane principi, tajnost podataka, Crna Gora

Apstrakt

U ovom radu istražuju se granice prava na slobodan pristup informacijama u sektoru bezbednosti. Prvi deo rada analizira međunarodne standarde u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na način sprovođenja testa štetnosti i testa javnog interesa pri odlučivanju o zahtevima o slobodnom pristupu informacijama. Važna pažnja posvećuje se analizi Globalnih principa o nacionalnoj bezbednosti i slobodnom pristupu informacijama, koje su razvili međunarodni eksperti u ovoj oblasti na osnovu najboljih rešenja nacionalnih pravnih okvira i praksi, a koji su dogovoreni u Tšvaneu 2013. godine. U drugom delu rada analizira se trenutni pravni okvir slobodnog pristupa informacijama u sektoru bezbednosti u Crnoj Gori i problemi u njegovoj primeni. U zaključnom delu date su preporuke za unapređenje postojećeg pravnog okvira slobodnog pristupa informacijama u sektoru bezbednosti u Crnoj Gori u skladu sa najboljim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Objavljeno
2016-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad