POJAM UPOTREBE MOTORNOG VOZILA U SLOVENAČKOJ SUDSKOJ PRAKSI

  • Miloš Radovanović Doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Pravni savetnik u Udruženju osiguravača Srbije
Ključne reči: osiguranje, osiguranje od autoodgovornosti, upotreba motornog vozila, uobičajena funkcija vozila, Slovenija

Apstrakt

Domaći propis, isto kao i slovenački zakon i direktive Evropske unije, predviđa da bi šteta do koje dođe usled upotrebe motornog vozila trebalo da bude pokrivena obaveznim osiguranjem od odgovornosti. Propisi, međutim, ne defnišu pojam upotrebe motornog vozila. To je jedan pravni standard, čiji se smisao određuje kroz sudsku praksu.

Sud pravde Evropske unije svojom presudom u predmetu Vnuk vs Triglav neposredno je uticao na postupanje sudova Republike Slovenije. Sudovi Republike Slovenije, nakon donošenja navedene presude, znatno šire shvataju pojam upotrebe motornog vozila, podrazumevajući pod njom upotrebu vozila u skladu sa uobičajenom funkcijom. Štete koje po ranijem shvatanju ne bi bile pokrivene obaveznim osiguranjem vozila, po sadašnjoj praksi su pokrivene tim osiguranjem. Aktuelna slovenačka praksa, osim što je usklađena sa praksom evropskog suda, deluje pravično iz ugla oštećenog lica.

Srpski sudovi preuzimanjem tumačenja pojma upotreba motornog vozila, koje je dao Sud pravde Evropske unije, doprineli bi harmonizaciji domaćeg prava sa pravom Evropske unije. Skorašnja praksa sudova Republike Slovenije mogla bi poslužiti kao primer koji bi sledili sudovi Republike Srbije. Ugledanje na taj primer bilo bi i u interesu evropskih integracija i u interesu zaštite oštećenih lica.

Reference

Birds J., Birds’ Modern Insurance Law , Sweet & Maxwell, London 2010 8 .

Bovan S., Pravna hermeneutika između filozofije i logike – sociološki metod u tumačenji i primeni prava , Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014.

Ćurković M., Osiguranje od izvanugovorne i ugovorne (profesionalne) odgovornosti , Inženjerski biro, Zagreb 2015.

Ćurković M., Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu , Inženjerski biro, Zagreb 2013.

Čolović V., Naknada štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti – ranije i sadašnje regulisanje u zakonodavstvu Srbije“, u: Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje potraživanja (ur. Zdravko Petrović), Beograd 2010.

Čolović V., Međunarodno osiguranje autoodgovornosti , Dosije, Beograd 2007.

Glintić M., “Republika Slovenija“, u: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja: uporednopravna analiza u evropskim zemljama , (ur. Katarina Jovičić), Institut za uporedno pravo, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije – Gradska organizacija Beograda, Beograd 2014.

Glintić M., “Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pred Evropskim sudom pravde“, Strani pravni život , br. 3/2013.

Mrkšić D., Petrović Z., Ivančević K., Pravo osiguranja , Pravni fakultet Univerziteta Union, Javno preduzeće Službeni glasnik, Beograd 2014.

Raičević N., “Dejstvo odluke Evropskog suda pravde o prethodnom pitanju“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu , 68/2014.

Stanivuković M., “Pravo Evropske unije i sudovi u Srbiji“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu , br. 1/2012.

Šulejić P., Pravo osiguranja, Dosije, Beograd 2005.

Šulejić, P., “Pojam upotrebe motornog i priključnog vozila u obaveznom osiguranju od odgovornosti“, u: Privreda i pravo osiguranja u tranziciji (ur. Predrag Šulejić, Jovan Slavnić), Palić 2004.

Šulejić P. et al, Zakon o osiguranju imovine i lica – Komentar , Dunav Preving, Beograd 1996.

Viršek M., „Pojam upotrebe motornog vozila u osiguranju od autoodgovornosti – presuda Suda pravde EU u predmetu Vnuk – Zavarovalnica Triglav, d.d.“, u: Pravo osiguranja, uprava i transparentnost – osnove pravne sigurnosti (ur. Slobodan Jovanović, Jovan Slavnić, Pjerpaolo Marano), Palić 2015.

Vukadinović J., “Stabilization and Association Agreement as a special instrument of EU foreign policy“, Strani pravni život , br. 4/2015.

Objavljeno
2018-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad