UTICAJ EVROPSKE UNIJE NA PRAVNO REGULISANJE UGOVORA O RADU PROFESIONALNIH FUDBALERA

  • Dejan Šuput Docent Fakulteta za sport, Univerziteta ,,Union-Nikola Tesla“
Ključne reči: ugovor, Evropska unija, fudbal, profesionalni fudbaleri, rešavanje sporova.

Apstrakt

U ovom radu autor je analizirao odredbe Sporazum o minimalnim uslovima za tipske ugovore profesionalnih fudbalera u Evropskoj uniji i na drugim teritorijama u nadležnosti UEFA i objasnio je važnost socijalnog dijaloga vođenog pod okriljem EU, kao institucionalnog mehanizma za zaključivanje Sporazuma. Posebna pažnja posvećena je pitanju pravnog uređivanja arbitražnog postupka za rešavanje sporova između klubova i fudbalera, kao i specifčnostima rešenja koja su predviđena članom 12. Sporazuma. Trenutak zaključivanja Sporazuma i njegove odredbe, dovedeni su u vezu sa istorijskim promenama tretmana sporta i sportista u EU i sa praksom Evropskog suda pravde u slučaju sudskog spora Union Royale Belge des Societes de Football Association and Others protiv Jean-Marc Bosmana.

U zaključnom delu teksta iznet je stav da postizanje Sporazuma o minimalnim uslovima za tipske ugovore profesionalnih fudbalera u Evropskoj uniji i na drugim teritorijama u nadležnosti UEFA, predstavlja važno dostignuće u oblasti zaštite radnih prava fudbalera kao radnika u specifčnoj grani sportske industrije. Osim toga, istaknuto je da se presude Evropskog suda pravde u slučajevima Dona, Bosman, Deliege i Lethonen i kasnije potpisivanje Sporazuma, moraju posmatrati kao početak jačanja regulatorne funkcije EU i njenih država članica na sportskom tržištu EU.

Objavljeno
2017-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad