CROQUIS POJMA „UPOTREBA VOZILA“ U OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – KROZ PRAKSU SUDA EVROPSKE UNIJE

Ključne reči: osiguranje od automobilske odgovornosti, upotreba vozila, Sud Europske unije, sudska praksa

Apstrakt

Društveno socijalna funkcija osiguranja od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila (dalje u tekstu: osiguranje od AO) je neprijeporna. Njime društvena zajednica, na jednoj nadnacionalnoj razini, nastoji određenim kategorijama sudionika cestovnog prometa – tzv. trećim osobama, „jamčiti“ da će im prouzročene štetne posljedice biti naknađene. To „jamstvo“ pružaju osiguratelji koji se bave ovom vrstom premijskog osiguranja.

To njihovo „jamstvo“ nije neograničeno već se kreće unutar određenih pravnih pravila: počevši od direktiva Europske unije (EU), preko odredbi nacionalnih zakona pa sve do ugovora o osiguranju, odnosno uvjeta osiguranja. U tom smislu vrlo važnu ulogu imaju i odredbe – klauzule kojima se obveza osiguratelja determinira. U jednu od takvih odredbi ubraja se i pojam „upotreba vozila“, s obzirom na to da se njime de facto određuje opseg obaveze osiguratelja. Kako se radi o pojmu čije obrazloženje ne sadrže direktive EU kao najznačajniji akti EU, pojavila se potreba za tumačenjem sadržaja onog što čini cilj i smisao pojma „upotreba vozila“. A s obzirom na to da je riječ o autonomnom pojmu prava EU, čije se tumačenje ne može prepustiti ocjeni pojedine države članice, nego ga treba tumačiti osobito s obzirom na kontekst te odredbe i ciljeve koji se nastoje postići propisom kojeg je on dio, ulogu „rôle creatour“ imaju presude Suda Europske unije. Slijedom navedenog, s obzirom na to da je u pitanju „živa materija“, izlaže se samo jedan kroki (croqius) pojma „upotreba vozila“ kroz aktualnu praksu Suda Europske unije.

Reference

Ćurković, M. 2015. „Uporaba vozila“ u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti – nova definicija pojma u presudi Suda pravde Europske unije od 4. rujna 2014. (C-162/13). Hrvatska pravna revija, 10, pp. 40-43.

Jankovec, I. 1977. Obavezno osiguranje za štete od motornih vozila. Beograd: Savremena administracija.

Matijević, B. 2018. Pojam „uporaba vozila“ u osiguranju od automobilske odgovornosti – nova praksa Suda Europske Unije. U: Petrović, Z. & Čolović, V. (ur.), Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, zbornik radova sa XXI Međunarodnog naučnog skupa. Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 447-461.

Matijević, B. 2018b. Pojam motornog vozila i njegove uporabe – kroz povijest i aktualne tendencije. U: Ćurković, M., Krišto, J. & Zorić, D. (ur.), Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2018. Zagreb: Hrvatski ured za osiguranje, pp. 100-111.

Radovanović, M., 2018. Pojam upotrebe motornog vozila u slovenačkoj sudskoj praksi. Strani pravni život, 62 (1), pp. 101-120.

Šenjug, K.F., 2019. Odgovornost osiguratelja po polici automobilske odgovornosti za naknadu štete nastale spontanim požarom na parkiranom motornom vozilu i pojam uporabe motornog vozila u domeni ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti. Hrvatski časopis za osiguranje, 1, pp. 71-79.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2018. Bilten o sigurnosti cestovnog prometa za 2017. Zagreb.

Internet izvori

Iviš, Z. 2019. Pojam površine na kojoj se odvija promet u kontekstu obveznog osiguranja u prometu. Dostupno na: www.iusinfo.hr, (9.7.2019).

Matijević, B. 2018c. Pojam „upotrebe“ vozila i otvaranje vrata parkiranog vozila. Dostupno na: www.iusinfo.hr, (18.12.2018).

Matijević, B. 2019. Pojam „upotreba vozila“ u osiguranju od automobilske odgovornosti obuhvaća i vozilo parkirano duže od 24 sata. Dostupno na: www.osiguranje.hr, (16.7.2019).

Pravni izvori

EU, Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Službeni list Europske unije C 326 od 26.10.2012.

EU, Direktiva 2009/103/EZ od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve
odgovornosti, Službeni list Europske unije L 263/11 od 16. rujna 2009.

Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine RH, br. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018.

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Narodne novine RH, br. 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014.

Sudska praksa Evropskog suda pravde

SEU, C-162/13 od 4. rujna 2014. EU, ECLI:EU:C:2014:2146.

SEU, C-514/16 od 28. studenog 2017. EU, ECLI:EU:C:2017:908.

SEU, C-334/18 od 20. prosinca 2017. EU, ECLI:EU:C:2017:1007.

SEU, C-648/17 od 15. studenog 2018. ECLI:EU:C:2018:917.

SEU, C-100/18 od 20. lipnja 2019. EU, ECLI:EU:C:2019:517.

Sudska praksa u Republici Hrvatskoj

VSRH, Rev-1441/84 od 24. listopada 1984.

VtsRH, Pž-1317/93 od 4. siječnja 1994. Praxis 2/94, p. 59.

VSRH, Rev-1441/84 od 24. listopada 1984.

VSRH, Rev 2643/2012 od 23. travnja 2014.

Žs Dubrovnik, Gž-723/2018-2 od 24. listopada 2018. (dostupno na www.osiguranje.hr od 3.12.2018).
Objavljeno
2019-10-01
Sekcija
Pregledni naučni rad