NOTARIJAT U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE I NJEGOVA KOMPARACIJA SA NOTARIJATOM ZEMALJA GERMANSKOG PODRUČJA

Ključne reči: Zakon o notarima (notarijat), privredna društva, BiH, Njemačka, Austrija

Apstrakt

Svrha rada je prezentiranje zakonskih rješenja i praktičnih dostignuća u desetogodišnjoj praksi, te primjeni notarijata u pravu privrednih društava Bosne i Hercegovine (dalje: BiH), kao i njihovo kompariranje sa rješenjima zemalja germanskog područja (Njemačkom i Austrijom). U radu su navedeni propisi koji uređuju status privrednih društava u BiH, prikazana je uloga notara u pravu privrednih društava BiH i dati su prijedlozi de lega ferenda kako bi se institut notarijata u BiH bar približio njemačkim i austrijskim praksama notarijata u pravu privrednih društava. Ovo posebno s obzirom na to da su zakoni o notarima u BiH usvojeni pod posebnim utjecajem njemačkog prava, ali su se u praksi ipak pokazale određene manjkavosti koje se reflektuiraju na generalni nivo – nivo države BiH.

Reference

Bikić, E., Povlakić, M., Suljević, S. & Plavšić, M. 2013. Notarsko pravo. Sarajevo: GIZ.

Čokić-Džinić, M. 2015. Postupak reorganizacije stečajnog dužnika u legislativi BiH i zemljama common/civil law pravnog sistema. Tuzla: OFF-SET.

Fritzberg, B. 1998. Austrijsko trgovačko pravo i uloga javnog bilježnika na tom području, smijernice EU za pretvorbu društva. Javni bilježnik, 4.

Gović, J. 2016. Digitalizacija kao izazov. Javni bilježnik, 43, pp. 125-130.

Kasun, M., Mendrila Datković, K. & Kokot Kemec, I. 2013. Multilateralni hospici u Bonnu (izvješće s hospitacije). Javni bilježnik, 39, pp. 94-97.

Maganić, A. 2013. Javni bilježnik u elektroničkom pravnom prometu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63(2), pp. 383-431.

Marquardt, M. 1996. § 22. Satzungsänderung und Satzungsdurchberechung. In: Priester, H.J. & Mayer, (Hrsg.), Münchener Handbuch des Geselschaftsrechts, Bd. 3. München: Beck.

Milak, F. 2016. Sjednica Heksagonale u Portorožu 2016. godine. Javni bilježnik, 43, pp. 122-124.

Scherf, U. J., Schmieszek, H-P. & Veifhues, W. 2006. Elektronischer Rechtsverkehr Kommentar und Handbuch. Heidelberg: C. F. Müller Verlag.

Senjak, K. 2014. Notarijat u uporednom pravu i pravu Bosne i Hercegovine. Sarajevo: JP NIO Službeni list BiH.

Simić, M., Trifković, M. 1999. Poslovno pravo. Sarajevo: Ekonomski fakultet Sarajevo.

Šogorov, S. 2008. Karakteristike i pravna dejstva ugovora o prenosu udela u društvu s ograničenom odgovornošću. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1-2, pp. 55-65.

Trgovčević Prokić, M. 2008. Ovlašćenje javnog beležnika u trgovinskim i izvršnim stvarima. Bankarstvo, 11–12, pp. 104-115.

Vasiljević, M. 2009. Kompanijsko pravo – pravo privrednih društava. Beograd: Pravni fakultet.

Wagner, K. & Knechtel, G. 2006. Kommentar zur Notariatsordnung. Wien: Manz.

Internet izvori

Bajraktarević, S. & Jeleč, N. 2014. Preduzeća bez zaposlenih radnika. Dostupno na: https://www.parlament.ba/Publication/Read/3944?title=preduzeca-bez-zaposlenih-radnika-&pageId=0.

Bujan, V. 2010. Novela Zakona o sudskom registru. Dostupno na: https://www.vtsrh.hr/uploads/Dokumenti/Sumarni_prikaz_najznacajnijih_izmjena_i_dopuna_ZSR.pdf.

Jug, J. 2005. Ovlasti i uloga ovlaštenih sudskih službenika i javnih bilježnika u Bavarskoj. Dostupno na: http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/JugJ_Ovlasti-uloga-sluzbenika-
Bavarska_2005-04.pdf, (14.12.2016).

Senjak, K. 2016. Uloga notara kod osnivanja trgovačkih društava u BiH s osvrtom na osnivačka akta dioničkog društva. Dostupno na: https://www.bih-pravo.org/uloga-notara-kod-osnivanja-trgovackih-drustava-bih-t718.html, (4.11.2016).

Škaljić, M. 2013. Uloga i značaj latinskog notarijata u oblasti stvarnih prava u Bosni i Hercegovini. Dostupno na: http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Merdzana_Skaljic.pdf.

Notarska komora FBiH. Dostupno na: http://www.notaribih.ba/notari, (14.10. 2017.).

Registar poslovnih subjekata u BiH. 2016. Dostupno na: http://bizreg.pravosudje.ba/, (5.10.2017).

Bundeskanzleramtes der Republik Österreich, 2018. Dostupno na: http://www.bka.gv.at/site/6/, (17.01.2018.).

Pravni izvori

Bosna i Hercegovina

Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 42/2004.

Zakon o javnom bilježništvu, Službene novine FBiH, br. 49/1999.

Zakon o preduzećima, Službeni glasnik Republike BiH, br. 33/94.

Zakon o preduzećima Brčko distrikta BiH, Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br. 11/2001, 10/2002, 14/2002, 1/2003, 8/2003, 4/2004, 19/2007 i 34/2007.

Zakon o preduzećima, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 24/1998, 62/2002, 66/2002, 38/2003, 97/2004 i 34/2006.

Zakon o pretvorbi društvene svojine, Službeni list Republike BiH, br. 33/1994.

Zakon o privrednim društvima, Službene novine Federacije BiH, br. 32/1999, 45/2000, 2/2002, 6/2002, 29/2003, 68/2005, 91/2007, 84/2008, 88/2008, 7/2009 i 63/2010.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, Službene novine FBiH, br. 27/2005, 68/2005, 43/2009 i 63/2014.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br. 15/2005.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 67/2013 i 15/2016.

Zakon o notarima, Službene novine FBiH, br. 45/2002 i 30/2016 - odluka US.

Zakon o notarima, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 91/2006, 37/2007, 50/2010, 78/2011, 20/2014 i 68/2017.

Zakon o notarima Brčko distrikta, Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br. 9/2003 i 17/2006.

Njemačka

Bundesnotarordnung von 13.2.1937.( BGBl, Teil III, 303-1), veroffentlichten bereinigten Fassung, zulezt geandert durch Art. 1 des Gesetzes v 22.12.2010 (BGBI-I S. 2255). Dostupno na: https://www.gesetze-im-internet.de/bnoto/BJNR001910937.html.

Beurkundungsgesetz v 28.8.1969., BGBl I S. 1531.

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung (GmbHG) Gesetz vom 20.04.1892 (BGBl. I S. 477) zuletzt geändert durch Gesetz v 17. 7.2017 (BGBl. I S. 2446) m.W.v.
22.07.2017.

Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie des Unternehmensregister (EHUG) v 10. 11. 2006., BGBl. I 2006 S. 2553.

Gesetz zur Vereinfachung und Beschleuningung registerrechtlicher und aderer Verfahren (Registerverhfahrensbeschleunigungsgesetz – RegVGB) v 20.12.1993., BGBl I S. 2182.

Gesetzüber die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz (Justizkommunikationsgesetz – JKomG) v 22.03.2005., BGBl I 2005, S. 837.

Richtlinie 1999/93/EG der Europaischen Parlaments und Rates v 13.12.1999. uber gemeinschaftliche Rahmendbedingungen fur elektronische Signatruren, ABI L 013 v 19.01.2000., S 12.

Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz -SigG) vom 16.05.2001. (BGBl I S. 876) zulezt geandert durch Art. 4. des Gesetzes v 17.07.2009. (BGBl I S. 2091).

Austrija

Zakon o notarijatu Austrije (Notariatsordnung), RGBl, Nr. 75/1871.

Veorordnung zur elektronischen Signatur (Signaturverordnung - SigV) v 16.11.2001., RGBl I S. 3074.
Objavljeno
2019-10-01
Sekcija
Pregledni naučni rad