INSPEKCIJSKI NADZOR KAO INSTRUMENT BORBE PROTIV FAKTIČKOG RADA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU

Ključne reči: faktički rad, inspekcija rada, standardi Međunarodne organizacije rada, zakonodavstvo Republike Srbije

Apstrakt

U radu se analizira pojam faktičkog rada, njegovi pojavni oblici, sa osvrtom na okolnosti koje utiču na njegov nastanak. Takođe sagledani su standardi, principi i usmerenja Međunarodne organizacije rada kada je u pitanju inspekcijski nadzor, odnosno sagledan je međunarodni okvir sprovođenja inspekcijskog nadzora i reference koje on daje kao osnovu za suzbijanje faktičkog rada. Polazeći od razmatranja aktuelnog stanja u inspekciji rada, te uspostavljenih standarda Međunarodne organizacije rada u pogledu delovanja inspekcije rada, kao i dijapazona raspoloživih zakonskih mogućnosti usmerenih na suzbijanje faktičkog rada, ukazuje se da će predloženi način organizacione, kadrovske i tehničke promene u samom organu doprineti suzbijanju posmatrane društvene pojave.

Reference

Dubbert, S. & Ebert, F. C., 2018. ILO Convention 81. In: Ales, E. et al. (eds.) International and European labour law: Article by Article Commentary. Baden-Baden/Munchen/Oxford/ Portland: Nomos/Hart/Beck, pp. 1073-1093.

Ivošević, Z. & Ivošević, M. 2015. Komentar Zakona o radu. Beograd: JP Službeni glasnik.

Kićanović, О., Pašalić, Z., Nikolić, N., Murić, J. & Pavlović, Lj. 2013. Crno na belo - odabrane preporuke. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju.

Kovačević, Lj. 2013. Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Centar za izdavaštvo i informisanje.

Kovačević, Lj. 2015. Personalno područje primene radnog zakonodavstva – (ne)pouzdanost kriterijuma za kvalifikaciju subjekata radnopravne zaštite. Zbornik Matice srpske za društvene
nauke, 152(3), pp. 505-519.

Kovačević, Lj. & Novaković, U. 2017. Saglasnost zakonskog zastupnika za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnikom. Pravo i privreda, 55 (4-6), pp. 662-690.

Kovačević, Lj. 2019. Pravni instrumenti za suzbijanje rada „na crno“ u Evropskoj uniji – sadržina i (ne)delotvornost. U: Ignjatović, Đ. (ur.) Kaznena reakcija u Srbiji, IX deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 258-293.

Lubarda, B. 2012. Radno pravo – rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Centar za izdavaštvo i informisanje.

Međunarodna organizacija rada. 2010. Izgradnja modernih i delotvornih sistema inspekcije rada. Sarajevo: Međunarodna organizacija rada.

Peruničić, P. 2011. Inspekcijski nadzor u primeni propisa o radu. U: Ivošević, Z. (ur.) Zaštita prava u oblasti rada. Beograd: Glosarijum, pp. 160-195.

Radovanović, D. 2013. Inspekcijski nadzor nad primenom propisa u oblasti rada. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 65, pp. 471-486.

Richthofen, W.V. 2002. Labour inspection - A guide to the professional. Geneva: International Labour Inspection.

Ristanović, R. 2009. Inspekcijski nadzor u oblasti rada. Izbor sudske prakse, 17(5), pp. 9-12.

Stojšić, Lj. 2013. Inspekcijski nadzor u oblasti rada. Doktorska disertacija. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Veselinović, S. 2018. Usklađenost domaćeg zakonodavstva i prakse sa međunarodnim standardima o inspekciji rada. Master rad. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Vujović, М, Savić, M. & Petrovar, K. 2014. Srbija bez rada „na crno“ – Unapređivanje inspekcije rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju.

Šunderić, B. 2001. Pravo Međunarodne organizacije rada. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Williams, C. C. 2007. Tackling Undeclared Work in Europe: Lessons from a Study of Ukraine. European Journal of Industrial Relations, 13(2), pp. 219-236.

Internet izvori

European Commission. 2014. Proposal for a decision of the European parliament and of the Council on establishing a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014PC0221 (19.10.2017).

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 2016. Izveštaj o radu Inspektorata za rad za 2015. godinu. Dostupno na: http://minrzs.webportal.rs/?view=lat&action=news&id=5424&category=aktuelno (17.7.2017).

Pravni izvori

ILO, Recommendation concerning the Establishment of Government Health Services No 5 (29. Nov 1919).

ILO, Recommendation concerning the General Principles for the Organisation of Systems of Inspection to Secure the Enforcement of the Laws and Regulations for the Protection of the
Workers No 20 (29. Oct 1923).

ILO, Recommendation concerning Labour Inspection No 81 (11 Jul 1947).

ILO, Recommendation concerning Labour Inspection in Agriculture No 13 (25. Jun Jul 1969)

ILO, Recommendation concerning the employment relationship No 198 (15. Jun 2006).

Uredba o ratifikaciji Konvencije MOR br. 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini, Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, br. 5/1995.

Zakon o ratifikaciji Konvencije MOR br. 129 o inspekciji rada u poljoprivredi, Službeni list SFRJ, br. 22/1975.

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Službeni glasnik RS, br. 30/2010, 44/2014-dr. zakon i 116/2014.

Zakon o inspekcijskom nadzoru, Službeni glasnik RS, br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018.

Zakon o radu, Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje).
Objavljeno
2019-10-01
Sekcija
Pregledni naučni rad