KONCEPT BITNE POVREDE UGOVORA U BEČKOJ KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

  • Katarina Jovičić, PhD Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd

Apstrakt

Kada ugovorna strana propusti da izvrši svoju obavezu iz ugovora o međunarodnoj prodaji robe, onda druga strana stiče pravo na određena pravna sredstva, uključujući i pravo da ugovor raskine. Raskid ugovora u toj situaciji suprotstavlja se načelu pacta sunt servanda i svi pravni sistemi predviđaju uslove i ograničenja pod kojima poverilac to pravo stiče, odnosno može da koristi. Najvažnije organičenje u tom smislu je zahtev da povreda ugovora mora biti ozbiljna i teška.

Bečka konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe u odnosu na ovo pitanje predviđa koncept bitne povrede ugovora kao opšti razlog za raskid ugovora zbog neispunjenja. Opšti zato što se primenjuje nezavisno od toga šta je dužnik tačno učinio, odnosno nije uradio kada je ugovor povredio; bitno je samo da njegovo postupanje može da se kvalfikuje kao bitna povreda ugovora. U tom smislu Konvenicja postavlja tri kriterijuma na osnovu kojih se procenjuje to pitanje: prvo, da je dužnik povredio ugovor; drugo, da je time prouzrokovao takvu štetu drugoj ugovornoj strani da je ona izgubila mogućnost da ostvari svoja očekivanja od ugovora; i treće, da je dužnik predvideo takvu štetu kao posledicu povrede ugovora ili da bi takvu štetu predvidelo drugo razumno lice istih sposobnosti u istim uslovima.

Koncept bitne povrede ugovora je originalno rešenje Bečke konvencije i rezultat je decenijskog rada na unifikaciji prava međunarodne prodaje robe. Njeno najvažnije dostignuće u pogledu ovog rešenja je u tome što ono uvodi primenjive objektivne kriterijume i standarde za evaluaciju značaja i težine povrede ugovora, koja je dovoljna da aktivira poveriočevo pravo da ugovor raskine. Skoro 40 godina uspešne primene Konvencije širom sveta doprinelo je razvoju ovog koncepta u praksi i njegovoj sve široj primeni jer ga prihvataju ne samo međunarodni izvori prava za ugovor o međunarodnoj prodaji robe, već i sve veći broj nacionalnih prava. Na taj način se pravni sistemi vremenom harmonizuju u odnosu na ovo pitanje, što doprinosi pojednostavljenju trgovine na međunarodnom tržištu i ekonomskom razvoju i blagostanju.

Reference

Feltham, J. D. „The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Journal of Business Law (1981).

Ferrari, F., ,,Fundamental Breach of Contract Under the UN Convention on the International Sale of Goods – 25 Years of Article 25 CISGˮ, Journal of Law and Commerce, Vol. 25/2006.

Hannold, J., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Kluwer Law International, The Hague 1999.

Jovičić, K., ,,Određenje pojma neizvršenja ugovora, s osvrtom na neizvršenje ugovora o prodaji robeˮ, Strani pravni život, 1 /2014.

Perović, J., Bitna povreda ugovora - Međunarodna prodaja robe, Službeni list SCG, Beograd 2004.

Rolf, H., Czervenka, B., Internationales Kaufrecht, Kommentar zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf, Beck, München 1991.

Schlechtriem, P., Commentary on the UN Convention on the international Sale of Goods, Clarendon Press, Oxford 1998.

Schlechtriem, P., Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Manz, Wien 1986.

Schroeter, U., ,,Art. 25ˮ, in: Schlechtriem & Schwenzer Commentary on the UN Convention on the Internatioinal Sale of Goods (CISG), (ed. Ingeborg Schwenzer), Oxford University Press, Oxford 2016.

Soares, M. Â. B., Ramos, R. M. M., Contratos internacionais: compra e venda, cláusulas penais, arbitragem,Almedina, Coimbra 1986.

Will, M., ,, Article 25ˮ, in: Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention, (eds. Cessare Massimo Bianca and Michael Joachim Bonell), Giuffrè, Milan 1987.

Legal sources

The UN Convention on the Contracts for the International Sale of Goods, 1980. https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/treaty.html

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 1994. https://www.trans-lex.org/400120.

The Principles of European Contract Law, 1995, 1997, 2003. https://www.translex.org/400200.

Website references

Legislative History 1980 Vienna Diplomatic Conference and preparations for the Conference. http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/chronology/chrono25.html.

Objavljeno
2019-03-28
Sekcija
Originalni naučni rad