ODREĐENE FORME RADNOG VREMENA U SRBIJI U SVETLU EVROPSKE DIREKTIVE 2003/88 I UPOREDNOG PRAVA

  • Jovana Rajić Ćalić, MA
    e-mail: j.rajic@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: radno vreme, prekovremeni rad, noćni rad, direktiva, skraćeno radno vreme

Apstrakt

Kako je načelo dostojanstvenog rada jedan od postulata radnog prava, od velikog je značaja bila borba radničke klase za osam sati radnog vremena, osam sati dokolice i osam sati odmora. Maksima prorata temporis odnosno koliko rada toliko zarade uticala je na to da se zakonom precizno utvrde pravni okviri radnog vremena. Radno vreme kao jedan od faktora koji pored zarade utiče na radno angažovanje zaposlenog i njegovu motivisanost nije tema kojoj je u nauci posvećeno dovoljno pažnje te će autor u radu nastojati da ukaže na pravne praznine u regulisanju pitanja koja se odnose na pojedine aspekte radnog vremena, kao i na probleme koji se mogu pojaviti u praksi, uzimajući standard koji su postavljeni u direktivi Evropske unije. Prekovremeni i noćni rad, kao i skraćeno radno vreme iz tog razloga dobijaju na značaju. I pored zakonskih odredbi, postoje nedoumice i zloupotrebe u praksi kada je prekovremeni rad u pitanju. Zakonsko uređenje ovog instituta predstavlja često mrtvo slovo na papiru, od radnika se očekuje rad i nakon radnog vremena, koji se ne priznaje i ne plaća kao prekovremeni rad. Ne postoji zakonski okvir koji bi zaštitio radnika jer ne postoje jasna pravila u srpskom pravu kako poslodavac treba da utvrdi prekovremeni rad. Uz to, prekovremeni rad se ne kontroliše, jer postoji nedostatak inspektora rada za rad na terenu. Zato autor smatra da prekovremeni rad, kao forma radnog vremena, zavređuje posebno proučavanje, uz ukazivanje na uporednopravna rešenja i predlaganje rešenja za pitanje koje je poslednjih godina postalo goruće. Noćni rad, kao rad u posebnim uslovima, zavređuje naučni prikaz i detaljniju regulativu. Uzimajući u obzir standarde zaštite zdravlјa i bezbednosti na radu, od velikog je značaja institute skraćenog radnog vremena i njegovo razgraničenje sa nepunim radnim vremenom.

Reference

Brajić V., Radno pravo, Savremena administracija, Beograd, 1987.

Dedić S., Gradaščević-Sijerčić J., Radno pravo, Magistrat, Sarajevo, 2003.

Živković D., Osnovi radnog prava, Viša ekonomska škola, Beograd, 1981.

Jovanović P., Radno vreme, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015.

Nikolić A., Radno pravo, Savremena administracija, Beograd, 1983.

Nikolić A., Komentar Zakona o osnovama radnih odnosa, Poslovno-ekonomski biro, Beograd, 1996.

Nikolić A., Komentar Zakona o radnim odnosima Srbije, NIO Poslovna politika, Beograd, 1984.

Reljanović M., „Radno vreme, odmori i odsustva – novine u zakonu o radu“, u: Novine u zakonu o radu (ur. Zoran Ivošević), Beograd, 2015.

Simonović D., Putevi i stranputice našeg radnog zakonodavstva, Glosarijum, Beograd, 1997.

Pravni izvori

Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time, OJ L 307, 13.12.1993.

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time, OJ L 299, 18.11.2003.

Zakon o radu – ZOR, Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017.

Zakonik o krivičnom postupku, Službeni glasnik RS br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014.

Zakon o radu Crne Gore – ZOR CG, Službeni listi CG, br. 49/2008, 26/2009, 59/2011 i 66/2012, http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/80457/86884/F886683627/MGO80457.pdf.

Zakon o radu, Narodne novine, br. 93/14, 127/17, https://www.zakon.hr/z/307/ Zakon-o-radu.

Zakon o radu Federacije BiH, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 26/16, https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-radu-Federacije-BiH-2016.pdf.

Internet izvori

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labourstandards/working-time/lang--en/index.htm.

https://dnevnik.hr/vijesti/svijet/nista-od-sestosatnog-radnog-vremena-ne-isplatise---462630.html.

http://www.mddsz.gov.si/en/legislation/

https://www.pwc.dk/da/human-ressource/assets/pwc-brochure-labour-law-web. pdf

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70972/74730/F1974823593/NOR70972.pdf

Objavljeno
2018-10-24
Sekcija
Pregledni naučni rad