NEZAVISNA ISTRAGA ZBOG POVREDA PRAVA GARANTOVANIH EVROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM PRAVIMA KOJE SE PRIPISUJU DELOVANJU POLICIJE

  • Vesna Ćorić naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
  • Rajko Radević doktorand na programu međunarodne bezbednosti na Univerzitetu u Ljubljani; Koordinator i ekspert norveškog projekta Jačanje integriteta u sektoru bezbednosti i odbrane u Crnoj Gori
Ključne reči: nezavisna istraga, nezavisna tela za podnošenje pritužbi protiv policijskih službenika, Evropski sud za ljudska prava, Komesar za ljudska prava.

Apstrakt

U toku poslednje dve decenije pojedine evropske države su osnovala nezavisna istražna tela za podnošenje pritužbi na rad policijskih službenika, koji su izvorno bila uspostavljena u Kanadi i Australiji. Ova tela formirana su u skladu sa standardima nezavisne istrage koje je razvio Evropski sud za ljudska prava kroz svoju bogatu praksu, kao i Komesar za ljudska prava u svom mišljenju koje se odnosi na nezavisno i efkasno postupanje po pritužbama protiv policijskih službenika. U radu se iznosi teza da je slaba primena pomenutih standarda posledica nedovoljno jasne i neusklađene prakse Evropskog suda za ljudska prava, kao i nepotpunih formulacija sadržanih u Mišljenju Komesara za ljudska prava u pogledu koncepta istrage zbog povreda ljudskih prava koje su navodno počinili policijski službenici.

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad