O NEDRŽAVNOM SEKTORU NACIONALNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI – INOSTRANA I DOMAĆA ISKUSTVA

  • Saša Mijalković, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Ključne reči: nacionalna bezbednost, nacionalni sistem bezbednosti, nedržavni sektor bezbednosti, privatne bezbednosne kompanije i agencije.

Apstrakt

Korenite društvene promene u ekonomskoj, socijalnoj, pravnoj, političkoj i moralnoj sferi života svetskog, pa i našeg društva tokom poslednjih nekoliko decenija, stvorile su nove okolnosti u kojima se odvijaju događaji od značaja za nacionalnu bezbednost. Osećaj nesigurnosti nikada nije bio jači iako snage bezbednosti nikada nisu bili razvijenije.

Tradicionalno shvatanje po kome je država ekskluzivni „provajder“ bezbednosti uveliko se napušta. To otvara polje novoj filozofiji i kulturi bezbednosti u kojoj nedržavni sektor igra sve značajniju ulogu. Državni sektor deluje sve selektivnije, usredsređujući se na „opasnija“ ugrožavanja, dok se društvu sve više prepušta da se samo štiti od drugih, „manje opasnih“ pojava.

Stim u vezi, u radu se ukazuje na pojam, mesto i ulogu nedržavnog sektora u nacionalnim sistemima bezbednosti, te na organizaciju i funkciju neprofitnih – nevladinih organizacija i profitnih bezbednosnih agencija – tzv. „industrije bezbednosti“: privatnih kompanija za vojni menadžment, konsalting i pružanje vojnih usluga; agencija za pružanje usluga fizičkotehničkog obezbeđenja lica, imovine i poslovanja; agencija za detektivskoistražiteljsku delatnost i agencija za pružanje drugih bezbednosnih usluga. Najzad, učinjen je i kraći osvrt na „krizu“ nedržavnog sektora bezbednosti u Srbiji.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Originalni naučni rad