UPOREDNI PRIKAZ POSTUPKA PRIZNANJA STRANIH ODLUKA U PRAVU CRNE GORE, REPUBLIKE SRBIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

  • Biljana Vukoslavčević
    e-mail: institut@iup.rs
    saradnik u nastavi Pravni fakultet Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Ključne reči: strana sudska odluka; strana arbitražna odluka; sistemi priznanja; postupak priznanja stranih odluka.

Apstrakt

Priznavanje stranih sudskih i sa njima izjednačenih odluka, te stranih arbitražnih odluka, u duhu je sa trendom globalizacije i rastuće međuzavisnosti država. U situaciji kada je protok ljudi, roba, usluga i kapitala olakšan, broj potencijalnih odluka čije će se priznanje eventualno zatražiti, u praksi raste. Povećanjem broja transakcija sa međunarodnim karakterom, povećava se i značaj i uloga priznanja stranih odluka. Fizičkim licima su olakšana putovanja preko granica jedne države, sve veći razvoj interneta i elektronske trgovine čini da pojedinci rutinski trguju, potražuju i zadužuju se i van granica sopstvene države. Samim tim broj potencijalnih odluka čije će se priznanje i izvršenje zatražiti postaje sve veći.

Ono čemu bi trebalo da se teži je kreiranje prostora u kome bi bio omogućen slobodan protok sudskih i arbitražnih odluka. Na ovakav način, pravna sigurnost stranaka bila bi izdignuta na viši stupanj, uštedjelo bi se značajno vrijeme i novac.

U nastavku, poseban akcenat biće stavljen na sličnosti odnosno razlike u sistemima i postupku priznanja stranih odluka u Crnoj Gori, Republici Srbiji i Sjedinjenim američkim državama.

Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad