IZVORI KAZNENOG PRAVA U OBLAST SPORTA I USKLAĐENOST SRPSKOG PRAVA SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

  • Dejan Šuput, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: sport, konvencije, međunarodno pravo, država, ratifikacija.

Apstrakt

U ovom članku prikazana je i analizirana sadržina najvažnijih međunarodnih kovencija koje predstavljaju izvor kaznenog prava u oblasti sporta. Posebna pažnja posvećena je analizi sadržine i pravnim obavezama koje za države potpisnice proizvode: Konvencija protiv dopinga Saveta Evrope, Međunarodna konvencija protiv dopinga u sportu i Evropska konvencija o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama. Izneto je mišljenje i data ocena o usklađenosti srpskih propisa sa međunarodnim pravnim standardima iz oblasti kazneno pravne zaštite sporta. Tom prilikom analizirana je sadržina relevantnih propisa Republike Srbije i ukazano je na njihove nedostatke.

Osim toga, posebna pažnja u tekstu je posvećena prikazu i analizi sadržine pojedinih međunarodnih sporazuma političke prirode, koji nisu međunarodni ugovori u pravom smislu reči, već se pojavljuju u formi odluke neke međunarodne organizacije, a mogu se smatrati izvorom kaznenog prava u oblasti sporta. Važnost takvih sporazuma donetih u formi odluke, koji sadrže pravne norme bez pravnih sankcija, nalazi se u njihovoj pravnoj obaveznosti koja izvire iz ovlašćenja organa koji ih donosi, a koji je statutom međunarodne organizacije ovlašćen da usvoji preporuke i rezolucije.

Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad