POLOŽAJ ŽENE U STAROM EGIPTU

  • Marina Matić
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: Žene, prava, funkcije, stari Egipat, istorija

Apstrakt

Položaj i prava žena su tema o kojoj se dosta govori u današnje vreme. Položaj koje žene imaju u savremenom društvu se često opisuju kao rezultat dugogodišnje borbe za prava žena. U radu se predstavlja položaj žena u starom Egiptu, prava koje su one imale, funkcije koje su zauzimale, kao i promene koje nastupaju pod uticajem starogrčke civilizacije. Žene u starom Egiptu mogle su da raspolažu i upravljaju imovinom, da zaključuju sve vrste ugovora, da usvajaju decu, oslobađaju robove, itd. U starom Egiptu razvod je bio dozvoljen, a žena je imala pravo na imovinu koju je unela u brak, kao i imovnu koja je „predbračnim“ ugovorom dogovorena da će pripasti ženi u slučaju razvoda. Egipćanke su mogle biti faraoni, komandanti vojske, veziri, pisari, vrhovne sveštenice... Takođe, žene su imale nezamenjivu ulogu u duhovnoj sferi i povezanosti države sa božanskom energijom. Iz navedenog se može videti, da su Egipćanke imale mnoga prava kojima se zapadne civilizacije hvale kao modernim tekovinama. Međutim, pod uticajem grčke civilizacije i kasnije hrišćanstva, Egipćanke postepeno gube prava, da bi kraj III veka pne, bile izjednačene sa grčkim ženama i da im je potreban tutor za svaki pravni akt.

Objavljeno
2011-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad