ZNAČAJ MEUNARODNE SARADNJE ZEMALJA DUNAVSKOG REGIONA ZA RAZVOJ I BEZBEDNOST SRBIJE I EVROPE – PRAVNI I GEOPOLITIČKI ASPEKTI

  • Saša Mijalković, PhD Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu
  • Vera Arežinaerić, PhD Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: Dunavski region, Evropska unija, zaštita životne sredine, održiv razvoj, koridor VII, nacionalna bezbednost, međunarodna bezbednost, međunarodno pravo

Apstrakt

Za razvoj podunavskih zemlja veoma je važna me unarodna saradnja na evropskom – regionalnom, me udržavnom i lokalnom nivou. Zbog toga su evropske zemlje pokrenule nekoliko inicijativa i programa me unarodne saradnje. I Republika Srbija je lanica nekoliko regionalnih inicijativa, i to: Centralnoevropske inicijative – CEI, Inicijative za saradnju u jugoistonoj Evropi – SECI, Procesa saradnje na Dunavu i drugih. Od velikog znaaja za Srbiju i region je i usvajanje Dunavske strategije Evropske unije. Prema Dunavskoj strategiji Evropske unije, podunavske zemlje e biti ukljuene u zajednike projekte u cilju zaštite životne sredine, društveno-ekonomskog razvoja, kao i razvoja turizma, obrazovanja, itd. Ovim me unarodnopravnim ugovorima daje se osnov za unapre enje, zaštitu i razvoj nacionalne (pre svega ekološke i ekonomske) bezbednosti zemalja potpisnica, ali I bezbednosti me unarodnog regiona.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad