NAKNADA ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE I OSTVARIVANJE PRAVA STRANIH PROIZVOAA FONOGRAMA

  • Vladimir Kozar, PhD Privredna akademija u Novom Sadu
Ključne reči: fonogram, snimanje zvuka, proizvoa, reciprocitet, intelektualna svojina, kupac, kolektivna prava, beneficije, korišenje, javno saopštavanje, otkrivanje, predmet nadležnosti, sud, tarife.

Apstrakt

Prava proizvođača fonograma, način upotrebe prava kao i sudska zaštita regulisani su Zakonom o autorskim i srodnim pravima iz 2009, sa izmenama i dopunama iz 2011.godine. Ova prava su definisana kao srodna prava. Srodna prava su prava koja nastaju prilikom izvođenja, dupliranja, proizvodnje ili distribucije autorskog dela. Srodna prava koja ukljuuju pravo proizvođača fonograma su neodvojivo vezana za nosioca autorskog dela.

Doneti Zakon zajedno sa usvojenim amandmanima deo je sveobuhvatne reforme prava intelektualne svojine u Srbiji, koja je sprovedena u poslednje tri godine, u cilju dalje harmonizacije sa pravnim tekovinama Evropske unije, sa posebnim osvrtom na Direktivu br. 29/2001 o harmonizaciji određenih aspekata autorskih i srodnih prava u informacionom društvu. Domači izvori prava u ovim oblastima su dopunjeni usvajanjem novih propisa ime je pravo intelektualne svojine Republike Srbije u znatnoj meri usaglašeno sa pravom Evropske unije, kao i sa najvažnijim odredbama međunarodnih konvencija, posebno sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine ( TRIPS).

Zakonodavstvo, stavovi i mišljenja pravne teorije izneti prilikom tumaenju sudske prakse, koji su predstavljeni u ovom radu ukljuuju: obavezno kolektivno ostvarivanje prava na naknadu za javno emitovanje fonograma, pravnu priroda odnosa Organizacije proizvođača fonograma Srbije i nosioca prava, proces dokazivanja relevantnih injenica u sporovima oko odrauna naknade, nadležnost sudova i vrstu postupka za određivanje visine naknade, iskljuivanje određenih korisnika plaćenja naknade u domaćem pravu i jurisprudenciji EU, kao i prava stranih proizvođača fonograma.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad