FOUNDATIONS IN THE GENERAL PROPERTY CODE FOR MONTENEGRO

  • Snežana Miladinović, PhD Pravni fakultet niverziteta Crne Gore
Ključne reči: Zadužbine, Valtazar Bogiši, Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru

Apstrakt

U istoriji Crne Gore zadužbinarstvu i zadužbinama pripada posebno mjesto. U pravnoj istoriji, norme kojima su regulisane zadužbine mogu se, bez pretjerivanja, nazvati biserima neprocjenjive vrijednosti. Reeno posebno važi za odredbe Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru, izašlog iz pera Valtazara Bogišića.

Naime, razdio XI petog dijela Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru Valtazar Bogišić je posvetio zadužbinama. U svega dvanaest lanova Bogiši  je uspio da sublimira sve što je potrebno za potpuno, jasno i nedvosmisleno regulisanje zadužbina, poev od pojmovnog određenja, uslova i naina osnivanja, preko pravila o unutrašnjoj organizaciji i nainu rada, do uslova za eventualno preuređenje i prestanak zadužbina. Valtazar Bogišić je u Opšti imovinski zakonik unio model u čijoj osnovi su načela autonomije volje, dobrovoljnosti, trajnosti, drušvene korisnosti i javnosti. U ovom tekstu analizirane su odredbe Opšteg imovinskog zakonika kojima su regulisane zadužbine. Ukazano je na njihovu sadržinu, ali i na uticaj koje su izvršile na savremeni model zadužbina.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad