LJUDSKA PRAVA, DEMOKRATIJA I MIR U ERI GLOBALIZACIJE

  • Danilo Zolo Universitá di Firenze, Centro di Filosofia e del Diritto Internazionale e della Politica Globale
Ključne reči: ljudska prava, demokratija, mir, pacifizam, globalizacija

Apstrakt

U ovom tekstu autor tretira tri teorijsko politika problema koji ga intenzivno okupiraju: pre svega ljudska prava, ukljuuju i i pravo na život, su ideologija i politiki pokret koji se u eri globalizacije nalazi u ozbiljnoj krizi. „Globalizacija” dovodi do umnožavanja me uljudskih odnosa, zahvaljuju i razvoju tehnologije, ubrzanju saobra ajnih sredstava i informatikoj revoluciji. Druga preokupacija autora je problematizovanje nastojanja da se konzerviraju i odbrane demokratske institucije koje postoje na Zapadu. On smatra da je koncept demokratije uzdrman. Kao što su u prethodnom veku smatrali Veber i Šumpeter, sami pojmovi „predstavljanje”, „suverenitet naroda” i „kolektivni interesi” su prosvetiteljske dogme bez politike sadržine, tako udaljene od kulture naroda. Na zaštitu „demakratije” poziva najrazvijenije društvo koje je najdalje otišlo u tehnološkoj revoluciji, u globalizovanju i svemo i internacionalnih korporacija. Na tre em mestu, autor smatra da se ekonomsko finansijska mo  koncentriše u rukama nekoliko supersila i zbog toga je primena ma unarodnog prava apsolutno podre ena voluntarizmu njihove vojne nadmo i. Me unarodno pravo i njegove institucije su sve više odre eni ekonomskim i politikim interesima mo nih, pre svega SAD i njenih evropskih saveznika.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad