PRAVO NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U EU

Ključne reči: zaštita podataka, zaštita privatnosti, pravo Evropske unije, Opšta uredba o zaštiti podataka, Evropska unija

Apstrakt

Ugrožavanje prava privatnosti i potreba zaštite podataka uslovili su razvoj propisa koji regulišu navedena pitanja. Predmet rada je Opšta uredba za zaštitu podataka koju je Evropska unija donela 2016. godine, a stupiće na snagu 25. maja 2018. godine. Novi propis detaljnije reguliše pitanje zaštite podataka i stvara nova prava i obaveze u oblasti zaštite ličnih podataka. Pojedinci stiču pored drugih i pravo na prenos podataka, i parvo na zaborav, a institucije koje vrše obradu podataka stiču nove obaveze kao što su procena uticaja na privatnost, integrisana zaštita privatnosti, imenovanje ovlaščenog lica za zaštitu podataka, itd.

Reference

Bainbridge, D., Introduction to Computer Law , Longman, London 2000.

Bosnić, J., “Protection of data on Persons”, Computers and Law 1-2/1998.

Dimitrijević, P., Pravo informacione tehnologije , SVEN, Niš 2010.

Đukić D., “Zaštita podataka o ličnosti sa osvrtom na novo zakonodavstvo Evropske unije u ovoj oblasti”, Pravni zapisi 1/2017.

Vodinelić, V., “Pravo zaštite ličnih podataka”, u: Pravo informacionih tehnologija (grupa autora), Pravni fakultet Union, Beograd 2007

Objavljeno
2018-05-25
Sekcija
Pregledni naučni rad