UČEŠĆE CIVILNOG SEKTORA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI I PRAKSA NACIONALNOG KONVENTA O EU

  • Ana Knežević Bojović, PhD Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo
Ključne reči: civilno društvo, Evropska unija, proces pridruživanja, Nacionalni konvent, politike

Apstrakt

Još od sredine 1990-ih, odnosi između Evropske unije i civilnog sektora postali su jedno od ključnih pitanja u okviru debate o demokratskom defcitu Evropske unije. Stoga je Evropska unija preduzela dodatne napore da uspostavi dijalog sa civilnim sektorom i uključi ga u proces donošenja politika i propisa na nivou Evropske unije. Praksa pridruživanja je pokazala da je u svim državama, naročito onima koje su dugo bile pod autokratskom vladavinom, neophodno jačanje demokratskih institucija i uspostavljanje demokratskih procesa, kroz koje se jačaju ne samo ključna demokratska načela, već i zajedničke vrednosti Evropske unije. Stoga Evropska unija u svojim Strategijama proširenja dosledno ističe potrebu za uspostavljanjem aktivnog dijaloga sa civilnim sektorom u ovom procesu. neke države su pokušale da u proces pridruživanja integrišu sopstveni, drugačiji pristup, zasnovan na potrebama i programima lokalnih organizacija civilnog društva. Jedan od takvih uspešnih modela, koji je pokrenut u Slovačkoj a potom repliciran u državama Zapadnog Balkana, Ukrajini i Moldaviji, jeste Nacionalni konventa o Evropskoj uniji. U radu je prikazan rad Konventa u Slovačkoj, i analiziran uticaj Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji na jačanje dijaloga civilnog sektora i države u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Objavljeno
2015-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad