MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNjA U JUGOISTOČNOJ EVROPI U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI

  • Željko Nikač, PhD Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
  • Damir Juras, PhD
    e-mail: djuras@mup.hr
    Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske
Ključne reči: kriminal, policija, međunarodna policijska saradnja, JIE, EU

Apstrakt

U radu se obrađuje važno pitanje međunarodne policijske saradnje u regionu JIE u funkciji bezbednosti u Evropi, sa naglaskom na status i ulogu Republike Srbije. U funkciji teme je dat kratak osvrt na pravne izvore, vidove i oblike međunarodne policijske saradnje. Dalje se navode mehanizmi i organizacioni oblici međunarodne policijske saradnje u regionu JIE, kao što su: Asocijacija šefova policije (SEPCA), Mreža policijskih službenika (WPON), Policijski forum (PF), Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI), Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI), Centar za saradnju službi za sprovođenje zakona JIE (SELEC) i dr. U završnom delu je ukazano na perspektive saradnje u region JIE i dalje povezivanje sa Europolom i institucijama EU, posebno u kontekstu aplikacije Srbije i ostalih zemalja bivše SFRJ za prijem u Uniju.

Objavljeno
2015-08-31
Sekcija
Pregledni naučni rad